KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

İZİN KONUSU :
Bu izin formu, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması (6698 Sayılı Kanun) ile düzenlenen gerçek kişilerin “Kişisel Verilerinin” işlenmesi, depolanması ve paylaşımı kapsamında tarafınıza bilgi vermek ve aydınlatmak maksadı ile hazırlanmıştır. Bu İzin Formu ve 6698 Sayılı Kanun Kapsamında “Kişisel Veri”; Tesislerimizi incelemek ve /veya yararlanmak üzere yaptığınız ziyaretler , Tesislerimizde 3 ncü kişilerle görüşmek üzere yaptığınız ziyaretler, Mal veya Hizmet alımı ya da rezervasyon için talepte bulunmanız ile birlikte verdiğiniz bilgiler ve , rezervasyon talebi formunda ve şahsınıza ait bilgilerinin yer alacağı dosyanızda bulunan elektronik ve yararlanmak amacı ile vermeniz halinde biometrik bilgileriniz de dâhil olmak üzere her türlü güncel bilgi anlamına gelecektir. Bu bilgiler, yazılı, sözlü, sesli, görüntülü veya elektronik ortamda elde edilebilecektir. Şirketimiz, 6698 Sayılı Kanun’da tanımlandığı şekli ile “Veri Sorumlusu” sıfatına haizdir. Veri sorumlusu olarak, Kişisel Veri’nin işleneceğini, kaydedileceğini, depolanacağını, muhafaza edileceğini, gerektiğinde güncelleneceğini ve aktarabileceğini belirtir, bu kapsamda şirketimiz ve Grup Şirketleri, bağlı şirketleri, danışmanları, hissedarları ya da çözüm ortakları ile sair ilgili kişiler tarafından Kişisel Veri üzerinde yapılacak her türlü işlemin kişisel veri işlenmesi olarak kabul edileceğini bildiririz.

Şirketimiz TC Anayasası Kanunları Yönetmelikleri Genelgeleri ile tüm ulusal ve uluslararası mevzuat ve bunlara dayalı olarak yetkili idareler ilgili Bakanlıklar vb.) tarafından yayınlanmış olan ikincil düzenlemeler kapsamındaki yükümlülüklerin ifası amacı ile kişisel verilerinizi işlemektedir. Şirketimiz kişisel verilerinizi, yukarıda tanımlanan yasal yükümlülükler haricinde özel günlerde, size daha kaliteli hizmet vermek maksadı ile yapılan iç iletişim etkinliklerinde kullanılmak üzere saklayabilir ve işleyebilir.
Kişisel verileriniz, güvenliğinizin devamlılığı ve takibi konusunda kullanılmakta olan sistemler tarafından kaydedilmekte ve işlenmektedir. Kişisel verileriniz, ilgili mevzuat kapsamında Kanunda yer alan sınırlar içerisinde kalınarak ; Şirketler Grubuna bağlı şirketlere, ortak firmalarımıza, şirketimizce hizmet/destek/danışmanlık alınan ya da iş birliği yapılan ya da proje/program/finansman ortağı olunan yurtiçi/yurtdışı/uluslararası, kamu/özel kurum ve kuruluşlar, şirketler ve sair 3. kişi ya da kuruluşlara aktarılabilecektir.

Kişisel Verileriniz, sözleşmenizin devamı süresince ve sözleşmenizin sona erdiği tarihten itibaren ilgili tüm yasal mevzuat gereği uygun sürelerde ve koşullarda saklanmak durumunda olduğunu ve yasal süreler sonunda yok edileceğini bildiririz.

Şirketimize müracaat ederek 6698 Sayılı Kanun’un 11. Maddesi uyarınca; kişisel verilerinizin işlenip işlenmediği, şayet işlenmişse, buna ilişkin bilgileri, işlenme amacını ve bu amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını ve söz konusu verilerin aktarıldığı yurt içinde veya yurt dışındaki 3. Kişileri öğrenme, kişisel verileriniz eksik ya da yanlış işlenmişse bunların düzeltilmesini, yasal saklama süremizin bitiminden itibaren kişisel verilerinizin kanunun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini ya da yok edilmesini ve bu kapsamda şirketimizce yapılan işlemlerin bilgileri aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini talep etme, kişisel verilerinizi münhasıran otomatik sistemler ve analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması halinde buna itiraz etme haklarına sahip bulunmaktasınız.

ÖZTAŞLI TURİZM OTELCİLİK İNŞ. GIDA TİC. LTD.ŞTİ.